• فارسی
  • English
Developed by azaript.com

صفحات توخالی (Batt)

Batt Sitter

 

 

شركت توليدي ساگار و قطعات نسوز تنها تولید کننده صفحات توخالی (Batt) مورد مصرف در کوره های پخت صنایع چینی بهداشتی و سیترهای (Sitter) مورد مصرف در پخت قطعات چینی استخوانی