• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
بخش کنترل کیفی

با توجه به اهميت روز افزون ارتقاء كيفي و كنترل محصولات نسوز و لزوم رعايت استانداردهاي بين المللي، در بخش كنترل كيفيت كارخانه نظارت دقيق بر روند توليد اعم از مواد اوليه ، محصول خام و محصولات نهائي اعمال مي گردد تا در نهايت محصولاتي با كيفيت مطلوب و منطبق با استانداردهاي جهاني توليد گردد.

بخشي از آزمايشاتي كه در كارخانه انجام مي گيرد به شرح زير مي باشند:

شماره استاندارد

شرح آزمايش

DIN 51056

اندازه گيري دانسيته خام و پخت

DIN 51056

اندازه گيري تخلخل ظاهری

DIN 51048

اندازه گيري استحكام خمشي سرد (MOR)

DIN 51068

تعيين ميزان شوك پذيري

 

ساير آزمايشات ، به علت نياز به امكانات پيشرفته تر در ساير مراكز تحقيقاتي كشور انجام مي شوند.

اين آزمايشات عبارتند از :‌

شماره استاندارد

شرح آزمايش

DIN 51045

اندازه گيري ضريب انبساط حرارتي

DIN 51046

اندازه گيري ضریب هدايت حرارتي

DIN 51048

1250˚C اندازه گيري استحكام خمشي گرم در

DIN 51053

نسوزندگي تحت بار