• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
صفحه

« صفحه، جهت مبلمان واگن های کوره پخت صنایع مختلف، مانند چینی مظروف، کاشی و سرامیک چینی بهداشتی ، آجر سفال و... در مراحل مختلف و در انواع کوره مورد استفاده قرار می گیرد. »