• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
صفحه ساده

 

 

صفحه ساده

d(mm) b(mm) a(mm) نام محصول ردیف
8-50 300 200 Plate 200*300*d 1
10-70 250 250 Plate 250*250*d 2
8-50 405 300 Plate 330*405*d 3
10-40 320 320 Plate 320*320*d 4
10-30 392 330 plate 330*392*d 5
10-40 392 392 plate 392*392*d 6
15-40 500 397 plate 397*500*d 7
15-40 480 440 plate 440*480*d 8
15-40 490 490 plate 490*490*d 9
20-40 370 570 plate 570*370*d 10
36-60 445 650 plate 650*445*d 11

جهت دریافت فایل pdf روی این گزینه کلیک کنید.