با توجه به اهمیت روز افزون ارتقاء كیفی و كنترل محصولات نسوز و لزوم رعایت استانداردهای بین المللی، در بخش كنترل كیفیت كارخانه نظارت دقیق بر روند تولید اعم از مواد اولیه ، محصول خام و محصولات نهائی اعمال می گردد تا در نهایت محصولاتی با كیفیت مطلوب و منطبق با استانداردهای جهانی تولید گردد.

بخشی از آزمایشاتی كه در كارخانه انجام می گیرد به شرح زیر می باشند:

شماره استاندارد

شرح آزمایش

DIN 51056

اندازه گیری دانسیته خام و پخت

DIN 51056

اندازه گیری تخلخل ظاهری

DIN 51048

اندازه گیری استحكام خمشی سرد (MOR)

DIN 51068

تعیین میزان شوك پذیری

 

سایر آزمایشات ، به علت نیاز به امكانات پیشرفته تر در سایر مراكز تحقیقاتی كشور انجام می شوند.

این آزمایشات عبارتند از :‌

شماره استاندارد

شرح آزمایش

DIN 51045

اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی

DIN 51046

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی

DIN 51048

1250˚C اندازه گیری استحكام خمشی گرم در

DIN 51053

نسوزندگی تحت بار